Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky www.axitera.cz je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovědná za ochranu osobních údajů této webové stránky je společnost AXITERA s.r.o., IČ: 083 71 741, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (dále jako „AXITERA“). Při používání a zpracování osobních údajů přísně dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Právo na používání osobních údajů jako anonymních dat přísluší s výhradou níže popsaných práv dotčených osob v zákonném přípustném rozsahu společnosti AXITERA s.r.o.

[1.] Bezpečnost dat
[1.1] Společnost AXITERA s.r.o. přijala na ochranu Vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobovány podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva.

[2.] Používání webové stránky nezletilými osobami
[2.1] Upozorňujeme na to, že všechny on-line nástroje na naší webové stránce, které zpracovávají osobní údaje mohou používat výhradně osoby, které dovršily 16. rok věku. Použití on-line nástrojů a z toho vyplývající zpracovávání dat uživatelům pod touto věkovou hranicí bez souhlasu rodičů / zákonných zástupců je zakázáno. Pokud by přesto došlo ke zpracovávání takových osobních údajů, zastavíme zpracování, jakmile se o tom dozvíme.

[3.] Sběr a zpracování osobních údajů
[3.1] Vámi poskytnuté Osobní údaje zpracováváme podle aktuálně platných zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. Když s námi korespondují nebo vyplníte formulář s osobními údaji na naší webové stránce, vezměte na vědomí, že osobní údaje, které jste uvedli v příslušném formuláři, jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účel podmínek tam uvedených.

[4.] Partneři
Společnost AXITERA s.r.o. nezpracovává všechny osobní údaje sama, ale s podporou smluvně pověřenými zprostředkovateli, kteří zajišťují správu, provoz nebo servis jednotlivých systémů pro poskytování Služeb. Partneři byli pečlivě vybráni a vhodnými technickými a organizačními opatřeními se starají o to, aby se zpracovávání Vašich osobních údajů uskutečňovalo v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů a bylo zaručeno dodržení Vašich práv. Partnerem není dovoleno používat přenechány osobní údaje na vlastní nebo komerční účely nebo je poskytovat třetím stranám.

[5.] Zákonnost zpracovávání osobních údajů
Pokud se rozhodnete poskytnout nám Vaše osobní údaje za některým účelem podle nabídek daných naší webovou stránkou, z hlediska zákonnosti jejich zpracování může jít o jejich poskytnutí:
[5.1] bez Vašeho souhlasu za účelem uzavření předsmluvního nebo smluvního vztahu nebo
[5.2] s Vaším souhlasem (např. Zařazení do školení)
[5.3] vždy však při daném formuláři, do kterého vkládáte Vaše osobní údaje je uveden minimálně účel zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, zdůvodnění souhlasu a doba zpracování.

[6.] Práva dotčených osob
Pokud jde o zpracování údajů, můžete uplatnit následující práva, která Vám přísluší:
[6.1] Právo na informace
Můžete požadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře se zpracovávají Vaše osobní informace.
[6.2] Právo na opravu
Pokud o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu, příp. jejich doplnění.
[6.3] Právo na výmaz
Můžete požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud zanikl důvod, pro který byly sklizeny, jde o neoprávněné zpracovávání, zpracovávání zasahuje neúměrně do oprávněných chráněných zájmů nebo se zpracování údajů opírá o Váš souhlas a Vy jste ho odvolali. Přitom je třeba si uvědomit, že mohou existovat jiné důvody, které mohou okamžitému vymazání Vašich údajů odporovat, např. zákonem upravené lhůty uložení, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.
[6.4] Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, když o popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která nám umožní správnost údajů prověřit, o zpracování Vašich údajů je neoprávněné, smazání však odmítnete a místo toho požadujete omezení používání údajů, o již údaje na plánovaný účel nepotřebujeme, avšak Vy potřebujete tyto
údaje ještě na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo o jste podali námitky proti zpracování údajů.
[6.5] Právo na přenositelnost údajů
Můžete od nás požadovat, abychom Vám Vaše údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi a zpracování se provádí s pomocí automatizovaných postupů.
[6.6] Právo na námitku
Pokud zpracováváme Vaše údaje za účelem provedení úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, za účelem výkonu veřejné moci nebo pokud se při zpracovávání odvoláváme na nutnost ochrany našich oprávněných zájmů, můžete podat námitku proti zpracování údajů, pokud existuje rozhodující zájem na ochranu Vašich údajů. Zasílání reklamy můžete odvolat kdykoliv bez uvedení důvodů.
[6.7] Právo na stížnost
Pokud jste toho názoru, že jsme při zpracovávání Vašich údajů porušili český nebo evropský zákon o ochraně osobních údajů a tím porušili Vaše práva, žádáme Vás tímto, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo stěžovat se na českém úřadě pro ochranu osobních údajů, příp. u evropského orgánu dohledu.Tato práva můžete uplatnit přímo u společnosti AXITERA s.r.o. oznámením na e-mailové adrese info@axitera.cz

[7.] Získávání a zpracovávání anonymních údajů
Na této webové stránce jsou použity softwary pro analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získáváme důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se konkrétně neomezeně zaznamenávají tyto údaje:o Anonymní tvar IP adresy, který zaslal požadavek, Datum zaslání požadavky, Název prohlížené stránky resp. souboru, Linku, ze které stránky jste se na tuto stránku dostali.Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom jsou to výhradně informace, které nepřipouštějí spojení s vaší osobou. Jako uživatel zůstáváte anonymní.
[7.1] Používání cookies
V souvislosti s tímto se používají také takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Váš webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor Cookie a v něm uložené informace buď odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie) nebo odešle na jinou webovou stránku, ke které patří (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že již byla tímto prohlížečem jednou vyvolána, a v mnoha případech obmění zobrazený obsah. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Cookies na této stránce můžete kdykoliv deaktivovat. Prosím vezměte na vědomí, že deaktivací cookies může být funkčnost stránky omezena. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli funkčnosti webové stránky se evropské směrnice netýkají nezbytných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto cookies deaktivovali, vytvoří se ve vašem prohlížeči „Opt-Out“ cookie, aby se váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použijete jiný prohlížeč respektive jiný počítač nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.

[8.] Kontaktní údaje
odpovědný: AXITERA s.r.o., IČ: 083 71 741, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno